Directie en management

SPORT•GOUDA bestaat uit de volgende afdelingen:
Bewegen & Leefstijl, Financiën, Staf, Exploitatie en Zwembad.

De dagelijkse leiding van SPORT•GOUDA is in handen van de algemeen directeur en het management team:


Management team (in alfabetische volgorde):

Aandeelhouder

De gemeente Gouda is 100% aandeelhouder van SPORT•GOUDA en is verantwoordelijk voor het sportbeleid. De gemeente Gouda geeft het Sportbedrijf door middel van de dienstverleningsovereenkomst de opdracht het sportbeleid uit te voeren.

 

Wethouder Thierry van Vugt treedt namens de gemeente Gouda op als aandeelhouder van SPORT•GOUDA en wordt daarbij inhoudelijk op het gebied van sport bijgestaan door wethouder Michiel Bunnik.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit drie leden met een grote passie voor sport en een hart voor Gouda. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen het Sportbedrijf. De RvC is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvC richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen.

 

De RvC bestaat sinds 2019 uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):

Governance code

De bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. Hiertoe is de Governance Code opgesteld, die op 6 april 2018 door de bestuurder en de Raad van Commissarissen is vastgesteld. De Code regelt de verhoudingen tussen de bestuurder, de Commissarissen en de aandeelhouder, maar ook de regels voor het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden van SPORT•GOUDA. Daarnaast gaat de Code in op de taken, werkwijze, aanstelling en beloning van de bestuurder en de Raad van Commissarissen, het voorkomen van belangenverstrengeling en de wijze van financiële verslaglegging.

Bestuursverslag 2021

Het Bestuursverslag 2021 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld, waarna deze door de bestuurder en de Raad van Commissarissen is ondertekend.

 

(foto 2019)