Wat is het Gouds Sportakkoord?

Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van en voor Gouwenaars. In het Sportakkoord staan doelen opgeschreven om Gouda nog sportiever te maken. Meer dan 50 acties zijn ingebracht om ‘de kracht van sport en bewegen’ optimaal te benutten. In Gouda wordt ingezet op vijf pijlers van het landelijke Sportakkoord. Vanuit verbinding, kennisdeling en samenwerking maken Goudse sportaanbieders, onderwijs- en zorgpartners werk van sport, zodat iedereen in Gouda kan sporten en bewegen. 

Wat staat er in het Gouds Sportakkoord?

Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de ene wat concreter dan de andere, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Met sport kan iedereen zich uitleven; als sporter, trainer, organisator, bestuurder of supporter.

 

De pijlers van het Gouds Sportakkoord

  • Pijler 1: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. Met toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders blijft sport en bewegen voor Gouwenaars veilig, bereikbaar, laagdrempelig en plezierig.
  • Pijler 2: Dichtbij sporten. We zetten in op een beweegvriendelijke omgeving van een functionele en duurzame sportinfrastructuur.
  • Pijler 3: Meedoen in Gouda. We willen dat Gouwenaars met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten en bewegen.
  • Pijler 4: Vaardig in Bewegen. Via kwalitatief bewegingsonderwijs en trainingen, die aansluiten op het eigen niveau en de mogelijkheden van leerlingen, willen Goudse vakleerkrachten eraan bijdragen dat kinderen met plezier deelnemen aan beweegactiviteiten en dat hun leven lang.
  • Pijler 5: Topsport die inspireert. Goudse topsportprestaties leveren inspiratie voor de verenigende waarde van sport. Talenten en wereldkampioenen krijgen een podium, de topsportkracht wordt ingezet.

Het Gouds Sportakkoord kun je hier downloaden

Doe je ook mee?

Goudse sport- en zorgaanbieders en het onderwijs zijn belangrijke partners in het realiseren van de acties. Tientallen sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijspartners, het bedrijfsleven en inwoners doen mee zo veel mogelijk inwoners voldoende en met plezier te laten genieten van bewegen en sporten. Kijk hieronder wie het zijn.

 

Wil jij namens jouw organisatie ook laten weten dat je achter het Gouds Sportakkoord staat? Stuur dan een mail naar sportakkoord@sportpuntgouda.nl.

Stimuleringsbudget nodig?

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Gouds Sportakkoord krijgt de gemeente Gouda in 2020, 2021 én 2022 van het Rijk een budget van €40.000 per jaar. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De organisaties kunnen een bijdrage uit de Gouds SportakkoordPOT aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.

 

Lees hier meer over de Gouds SportakkoordPOT.

Schrijf je in voor de Nieuwsupdates

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Gouds Sportakkoord?

Schrijf je dan in voor onze Nieuwsupdates. Deze verschijnen 1 x per kwartaal!

De eerder verschenen Gouds Sportakkoord Nieuwsupdates vind je op deze pagina.

Voorbeeld projecten

De afgelopen periode hebben we niet stilgezeten!

Bekijk op deze pagina diverse voorbeeldprojecten van het Gouds Sportakkoord!

 

Heb jij ook een initiatief voor een activiteit? Neem dan contact met ons op via sportakkoord@sportpuntgouda.nl of bel: 0182 590 910.

Gouds Sportakkoord verbindt Gouda

Gouda, 3 december 2019.

Het Gouds Sportakkoord is klaar! De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT•GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het resultaat is dat er veel energie is ontstaan in de stad én dat er een inspirerend en door tientallen partijen gedragen sportakkoord ligt. Dinsdag 3 december is het sportakkoord door alle betrokken partijen ondertekend.

 

Vijf pijlers
Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de een wat concreter dan de ander, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Niet alleen omdat sport gewoon heel leuk kan zijn om te doen of om te beleven, maar ook vanwege de effecten op de gezondheid en op het ‘kunnen meedoen’ in de maatschappij; als sporter, als vrijwilliger of als supporter. De pijlers zijn toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, dichtbij sporten, meedoen, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. 

Voor iedere uitvoerende lijn zijn aanvoerders benoemd, die de aanjaagfunctie van de sportformateur overnemen. Wij gaan er voor!

 

Het Sportakkoord kun je hier downloaden!

Meer informatie over Het Gouds Sportakkoord?
Neem contact op met Inge!
Inge | Beleidsmedewerker | Gouds Sportakkoord